Forskning

Svensk kiropraktisk forskning håller god kvalitet sett ur ett internationellt perspektiv. LKR verkar för att behålla och utveckla denna uppnådda position. Utvecklingen av kiropraktik som profession och ämne är beroende av såväl grundforskning som klinisk forskning och att en samverkan mellan forskning, utbildning och klinik säkerställs.

Forskning inom kiropraktik och dess närområden är under ständig utveckling. Att tillhöra en legitimerad hälso-och sjukvårdsprofession innebär både rättigheter och skyldigheter. För att du som kiropraktor ska hålla dig uppdaterad krävs att du kontinuerligt tar till dig och använder aktuell forskning. Till syvende och sist är det en fråga om patientsäkerhet och vårdkvalitet. En patient som uppsöker en legitimerad yrkesutövare ska kunna vara förvissad om att hen får den bästa möjliga vårdinsatsen för sina besvär.

En förutsättning för framgångsrik och stark kiropraktisk forskning är starka forskarmiljöer vid universitet och högskolor, goda möjligheter till klinisk forskning och samverkan mellan hälso- och sjukvård och universitet.

Yrke och profession är olika entiteter. Professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning. De utgör fronten i kunskapssamhället. Således är forskning ett tecken på en modern och mogen profession, där kunskapsläget kritiskt granskas fortlöpande och att de metoder som används utvärderas kontinuerligt. Detta organiska förhållningssätt innebär att om det finns vetenskapliga belägg bör nya metoder implementeras men också att ineffektiva och otidsenliga metoder bör överges.

LKR:s perspektiv på forskning

LKR anser att hög kvalitet i hälso- och sjukvården förutsätter en stark forskning och att forskande kiropraktorer är en viktig länk mellan forskningsrön och praktiknära klinisk verksamhet LKR stödjer forskning som kan påverka omhändertagandet av de patientgrupper som kiropraktorer behandlar. LKR har bidragit med ekonomiska medel till fyra disputerade kiropraktorer, och stödjer fortlöpande forskningsprojekt genom forskningsfonden. LKR hjälper sina medlemmar att Implementera forskning i sin vardag dels genom att publicera svenska sammanfattningar av nyproducerad vetenskaplig litteratur, dels genom att delge och informera om kunskapsläget och ny evidens i samband med årsmöten.

Behovet av en akademisk kiropraktorutbildning -
en förutsättning för forskningens utveckling

En akademisk kiropraktorutbildning som är högskolepoängsgenererande krävs om kiropraktoryrket ska ha en betydande position bland Sveriges övriga vårdprofessioner. Högre utbildning ska inte bara vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, utan även bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. En kvalitetssäkrad och forskningsanknuten akademisk kiropraktorutbildning är imperativ för god patientcentrerad vård. Utbildningskvalitet och forskningsanknytning är en avgörande förutsättning för framtidens kiropraktorer engagerade inom hälso- och sjukvård, forskning och utbildning samt för att utveckla kollektiv kunskap som bidrar till att förbättra människors muskuloskeletala hälsa.
Läs mer om utbildning.

Forskning som gör skillnad!

LKR har idag sju disputerade kiropraktorer, som tillsammans har producerat mycket spännande forskning. Denna forskning har både direkt och indirekt bidragit till påverkan på kiropraktorers kliniska vardag och patienters verklighet.

Du kan läsa mera här.