Den 29 mars 2020 publicerade ”the International Chiropractors Association (ICA)” ett dokument “Immune Function and Chiropractic. What does the evidence provide?” vilken har fått omfattande kritik för vilseledande innehåll och felaktiga slutsatser. Dokumentet publiceras med bakgrund av den rådande COVID-19 pandemin och syftar till att beskriva kiropraktikens och manipulationsbehandlingens roll och hälsofördelar med hänsyn till immunförsvarets funktion och smittspridning i samhället. Kritiken är befogad och dokumentet  är inte kongruent med den hållning World Federation of Chiropractic (WFC) har i frågan.   

ICA:s dokument är farlig såväl för kiropraktorprofessionens trovärdighet och status som för den konsekvens felaktig information kan leda till i samhällsdebatten Dokumentets slutsatser bygger på anekdoter, förskönad historieskrivning och forskning av mycket låg kvalitet. Förutom uppenbara felaktigheter i dokument så har författarna bland annat använt referenser som inte belägger deras argument samt dragit allt för långtgående slutsatser om grundforskning baserat på djurstudier och resultatens direkta translation till hälsofördelar hos människor.

ICA:s positionering och uttalande i och med detta dokument är ansvarslöst och står i stark kontrast till vedertagna vetenskapliga metoder och det evidensrådande paradigmet. Konsekvensen av detta dokument är att kiropraktorer globalt nu marknadsför manipulationsbehandling som en adekvat intervention för COVID-19 genom dess påstådda effekter på immunförsvaret. Detta budskap står i direkt motsats till den vetenskapliga systematiska sammanfattning av evidensläget som WFC nyligen publicerade. Författarna till den vetenskapliga översiktsartikeln drog slutsatsen att:“No credible, scientific evidence that spinal adjustment / manipulation has any clinically relevant effect on the immune system was found”. ICA är medlem av WFC och vilka konsekvenser deras uttalande och ställningstagande kan få för deras medlemskap är oklart, men omfattande sanktioner är möjliga.

Som legitimerad sjukvårdspersonal i Sverige skall kiropraktorer agera efter vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. I fråga om insatser för behandling och begränsning av smittspridning i samband med COVID-19 pandemin finns tydliga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. I en svår tid som denna när konsekvenserna av pandemin riskerar att kräva miljontals människoliv och omforma de ekonomiska förutsättningarna för överskådlig framtid, med sänkt livskvalitet och massarbetslöshet som följd, finns inte utrymme för felaktig information. Som yrke behöver vi enas och vara tydliga med att vi inte accepterar denna form av pseudovetenskap eller lurendrejeri, vi är bättre än så!

/LKR:s vetenskapliga råd

För mer information:

http://www.chiropractic.org/ica-issues-report-on-immune-function-and-chiropractic/

https://www.wfc.org/website/images/wfc/Latest_News_and_Features/Spinal_Manipulation_Immunity_Review_2020_03_19.pdf