Den 1 juli träder den nya tolkningen om moms vid uthyrning av legitimerad vårdpersonal i kraft. Till grund för denna ligger Högsta Förvaltningsdomstolens prejudicerande dom från juni 2018. Detta innebär att uthyrning av vårdpersonal ska vara momspliktig.
För att få klarhet i vad detta ger för konsekvenser och hur man bör agera intervjuade vi Grant Thorntons momsexperter Lena Westfahl och Cecilia Smedfors.

Vad händer nu?

Skatteverket står fast vid sin tolkning och sitt tidigare besked gällande vårdmomsen. Trots stark lobbyverksamhet väljer verket att börja granska vårdsektorn från och med 1 juli. Det här slår hårt mot vårdbranschen som haft mycket kort tid på sig att förbereda sig. Vi är många som haft förhoppningen att beslutet skulle skjutas på framtiden men så blir det inte. Det här är en enormt stor förändring för hela vårdbranschen som får genomgående stora konsekvenser.

Hur drabbar det här kiropraktorerna?

Allt handlar om hur verksamheten är uppbyggd och organiserad. Har du en egen vårdmottagning och en egen praktik och tar in en vikarie eller en konsult kommer inköpet av tjänsten vara föremål för moms. Så länge man använder konsulten till vård av patient i egen vårdverksamhet kan momsen inte dras av utan kommer att belasta verksamheten som en reell kostnad.

Om jag driver min egen praktik och tar in en konsult vid arbetstoppar eller sjukdom, hur drabbar det här mig?

Då blir det i regel en momskostnad. För att slippa momsplikt i en sådan situation är alternativet att anställa underkonsulten. Ett annat alternativ för att minska kostnaden är att förhandla med sin motpart om att ”dela” på momskostnaden och komma överens om att konsulten får fakturera ett lägre timarvode eftersom momsen landar som en reell kostnad i köparens verksamhet. Vill man inte göra något av det återstår bara alternativet att låta konsulten ta hand om kunderna själv och ta betalt för det till eget bolag.

Finns möjligheter att omorganisera sin verksamhet?

Det kan det göra, det finns dock ingen generell lösning. Man måste se till varje enskilt företag och hur verksamheten ser ut hos just dem. Har du en koncern som hyr ut vårdpersonal mellan bolagen, finns det möjligheter att hitta lösningar genom momsgrupper – men det kräver bland annat ett koncernägande med koncernbeskattningsrätt mellan bolagen och är en ganska omfattande process.

Vilka lösningar finns om flera kiropraktorer slår sig samman i ett gemensamt bolag?

Börja med att se över strukturen i företaget och se över de händelser som kan komma att påverka verksamheten. Om patienter remitteras och hela verksamheten läggs ut på entreprenad så kan till exempel verksamheten fortsatt vara momsfri. Det finns flera delägarlösningar som kan diskuteras, man kan exempelvis starta ett handelsbolag eller kommanditbolag, ett gemensamt ägt bolag där verksamheten drivs. Då går det under vissa förutsättningar att lösa momsfrågan. Däremot finns andra aspekter att beakta med de här typerna av bolagsformer. Det kräver stor tilltro till dem du startar bolaget tillsammans med. Handelsbolag och kommanditbolag uppfattas av många som en svår bolagsform att bedriva. Varje enskild situation måste utredas och alla relevanta omständigheter måste tas i noga beaktande.

Hur går man tillväga som företagare? Krävs alltså en momsregistrering?

Ja. Om man har tittat närmare på sitt företag och den verksamhet som bedrivs där, och gjort en bedömning utifrån sin situation att din verksamhet kommer att bli momspliktig så måste du momsregistrera dig från och med senast 1 juli.

Hur aktiva kommer Skatteverket att vara?

Skatteutskottet trycker på och vill se en förändring vilket sannolikt medför att Skatteverket kommer att agera snabbt. Eftersom det här i grunden är ett EU-direktiv så går det inte självklart att stifta någon ny svensk lag i denna fråga. Men sättet som EU-reglerna tolkas på i Sverige slår hårt mot företag i vårdbranschen. Skatteverket har valt att börja granska vårdbranschen från och med 1 juli 2019 trots att frågan om uthyrning av legitimerad personal verkligen ska betraktas som momspliktig, inte slutligt har avgjorts i domstol.

Var hittar jag mer information?

Vi uppdaterar ständigt vår hemsida med ny information gällande vårdmomsen, frågan bevakas kontinuerligt. Vänd dig till din bokföringsbyrå eller Skatteverket för att få klarhet i hur du bör agera framöver.

Korta fakta:

Skatteverket menar att en vårdtjänst är momsfri när säljaren tillhandahåller vården under eget ansvar och själv driver mottagningen som tillhandahåller vården till patienten. Det är inte, enligt Skatteverkets uppfattning, av avgörande betydelse vem som bär det medicinska ansvaret i förhållande till patienten. Den som i egenskap av underkonsult kommer in i en annan vårdmottagnings organisation och träffar patienter som är inordnade i den köpande vårdmottagningens organisation, kan inte anses utföra momsfri sjukvård. I detta fall ska den som hyr ut vårdpersonal anses sälja en momspliktig bemanningstjänst.

Tjänster med nära anknytning till momsfri vård kan i vissa fall undantas från moms
– om både köpare och säljare driver vårdmottagning
– om tjänsten är absolut nödvändig
– om syftet inte är att vinna intäkter i konkurrens med andra kommersiella aktörer.

Av de förhandsbesked som har meddelats så här långt, samt den inställning som Skatteverket ger uttryck för i sina ställningstaganden, kommer tjänster inte betraktas som nära knutna till undantagen sjukvård annat i enstaka specialfall.