Svensk kiropraktorhistoria

1921
Den första Doctor of Chiropractic kom till Sverige. Lennart Thomson var bosatt i USA när han blev hjälpt av en kiropraktor. Han utbildade sig och återvände till Malmö där han öppnade klinik.

1921
Simon Lundin utbildade sig till massör och sjukgymnast i Sverige. Reste till USA för att arbeta, men blev intresserad av kiropraktik. Utbildade sig vid National College of Chiropractic. Han var sedan verksam i Göteborg.

1923
Berg var bosatt i USA. Livnärde sig på guldvaskning och brottning. Blev skadad och fick hjälp av en kiropraktor. Återvände hem efter utbildning och praktiserade i södra Sverige. Thor Holmström öppnar praktik och arbetar i Stockholm fram till 1976. Martin Höije, lantbrukarson från Värmland, som efter studenten åkte till USA för att praktisera lantbruk. Han skadade sin rygg vid arbete på en grisfarm och fick hjälp av en kiropraktor. Utbildade sig vid Palmer Chiropractic College och återvände till Sverige efter avslutade studier 1923. Först verksam i Karlstad, flyttade sedan till Malmö.

1924
Hjalmar Olofsson utbildade sig i Kalifornien och kom till Sverige 1924. Var först verksam i Visby, flyttade senare till Örebro. Frank Tolleen vikarierade som pastor vid svenska baptistkyrkan i USA. 1913 rekommenderades han att söka kiropraktor för sin dåliga höft. Han utbildade sig vid National College of Chiropractic. Frank var redaktör för Chiropraktisk Journal i många år och blev hedersmedlem 1949.

1936
Sju av femton USA-utbildade kiropraktorer i Sverige bildade Diplomerade Kiropraktorers Förening (DKF). De första kiropraktorerna kom till Sverige på 1920-talet. Motståndet mot deras verksamhet var starkt både från läkare och press. Tack vare massmedias attacker mot de individuella kiropraktorerna fick dessa vetskap om varandras existens. Kontakterna utvecklades från detta fram till föreningens bildande 1936. De första medlemmarna var Gustav Abelius, John Enge, Martin Höije, K.H. Nilsson, Hjalmar Olofsson, Carl Pettersson och Frank Tolleen.
I samband med bildandet av föreningen startade även en patienttidning, Chiropraktisk Journal.

1937
DKF begär en opartisk undersökning av kiropraktik hos Socialdepartementet. En utredning angående ny behörighetslag påbörjas.

1938
DKFs ordförande, Martin Höije, besöker Gustav V i Båstad och informerar kungen om kiropraktik.

1941
En ny röntgenlag antas. Denna säger att alla som vill använda röntgen måste ansöka om tillstånd.

1942
DKF uppvaktar Socialminister Möller med anledning av Medicinalstyrelsens förslag till ny behörighetslag.

1944
Det meddelas att inga kiropraktorer kommer beviljas tillstånd att använda röntgen. DKF överklagar hos kungen.

1947
En motion läggs om att kiropraktorer skall få använda röntgen. Andra kammaren säger ja, men första säger nej och därmed föll förslaget.

1949
En motion läggs angående legalisering av den kiropraktiska verksamheten. Motionen avslås med hänvisning till 1941 års behörighetslag. DKF erbjöd sig att delta vid en undersökning av kiropraktik, men förslaget antogs ej.

1950
Motion angående förbud mot kiropraktik avslås. Enda positiva remissinstans var Sveriges Läkarförbund.

1953
DKF beslutar avsätta pengar till en ansvarighetsfond, eftersom inget försäkringsbolag vill teckna en ansvarsförsäkring.

1955
Kvacksalveriutredningen påbörjar sitt arbete. DKF beslutar att studentexamen ska krävas för att påbörja kiropraktorutbildning.

1956
DKF inlämnar ett remissvar med anledning av kvacksalveriutredningens förslag.

1957
DKF tecknar en ansvarsförsäkring för sina medlemmar i försäkringsbolaget Zurich. Föreningen byter namn till Svenska Chiropraktorsällskapet (SCS).

1959
Motion om kiropraktik läggs i Nordiska Rådet.

1960
Kvacksalverilagen antas. SCS beslutar lägga ned patienttidningen Chiropraktisk Journal.

1961
SCS påbörjar en massiv informationskampanj. 7348 myndigheter och personer informeras.

1966
SCS skriver till Televerket med en begäran om att få bli införda i yrkesregistret.

1967
Myndigheter kontaktas för att få stopp på dem som kallar sig kiropraktor utan att ha någon utbildning.

1968
Fastställs att chiropraktor får stå med namn och titel i telefonkatalogens yrkesregister. Gäller alla som kallar sig för chiropraktor. Svenska Akademin tillskrivs för att få kiropraktiker ändrat till kiropraktor.

1971
En skrivelse skickas till KO angående utbildning i Chiropraktik. Alla landsting informeras om kiropraktik.

1974
En flerpartimotion angående legitimation av Doctors of Chiropractic läggs. Motionen avslås.

1975
Flerpartimotionen läggs igen. Motionen avslås.

1976
Flerpartimotionen läggs igen. Hälsovårdsministern överlämnar ärendet till Medicinalansvarskommitten, MAK.

1979
MAK lägger sitt förslag. Förslaget innebär bl.a en försöksverksamhet med kiropraktorer på sjukhus.

1980
En projektgrupp tillsätts för att arbeta fram en projektplan. Formulär till försöksverksamheten från SCS ingår i projektgruppen.

1982
Regeringen avsätter 800 000 kr till försöksverksamheten. En enkel fråga angående legitimering av Doctors of Chiropractic ställs till riksdagen. I svaret hänvisar Hälsovårdsministern till försöksverksamheten med kiropraktorer.

1983
SCS träffar en överenskommelse med Konsumentverket angående annonsering. Pilotstudien i Karlstad kommer inte igång.

1984
En motion om legitimering av Doctors of Chiropractic avslås med hänvisning till försöksverksamheten. Pilotstudien i Huddinge startar ej. Hälsovårdsministern tillsätter Alternativmedicinkommitten, AMK.

1985
En motion om legitimering av Doctors of Chiropractic avslås. Alternativmedicinkommitten tillsätter en expertgrupp som skall utreda kiropraktik. SCS har två representanter med i expertgruppen.

1986
En motion om legitimering av Doctors of Chiropractic läggs.

1989
Yrkesgruppen blir legitimerad. Svenska Chiropractorsällskapet (SCS) byter namn till Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR).