Per Palmgren blev den 17 november utnämnd till docent i ämnesområdet medicinsk pedagogik vid Karolinska Institutet (KI). Medicinsk pedagogik är ett tvärvetenskapligt ämnes- och kunskapsområde situerat i en medicinsk kontext och grundas på perspektiv från både vård- och beteendevetenskaper, främst pedagogik men också från t.ex. psykologi och sociologi.

Per blir den andra kiropraktorn som utnämns till docent vid ett svenskt universitet/högskola. Den första var Iben Axén som 2016 blev utnämnd till docent inom ämnesområdet muskuloskeletal hälsa vid KI.

Per disputerade 2016 med avhandlingen “It takes two to tango – an inquiry into healthcare professional education environments”. 

Per är heltidsanställd som lärare och forskare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Han tillhör forskargruppen Lifelong Learning in Health Care Contexts (LLiHCC). Pers primära forskningslinje fokuserar på de miljöer där studenter lär sig och lärare arbetar och hur olika aktörer inom skilda hälso- och sjukvårdsutbildningar uppfattar och upplever sina utbildnings- och lärandemiljöer samt hur vi kan utveckla adekvata och optimala miljöer för utbildning och lärande. Inom detta område har Per en doktorand som närmare undersöker läkar-, fysioterapi, sjuksköterske- och logopedstudenters uppfattning om de miljöer de vistas i under kliniska placeringar. Utöver detta har Per forskningssamarbeten med Institutet för miljömedicin (IMM) vid KI, Stockholms universitet, Lunds universitet, Naprapathögskolan och University of California, San Francisco (UCSF).

Per är kursansvarig och lärare vid ett stort antal kurser på KI och undervisar på alla nivåer, dvs. grund- avancerad och forskarutbildning. Dessutom är han ansvarig för en högskolepedagogisk kurs för lärare, kliniska handledare och andra involverad vid lärosätets utbildningar och är obligatorisk för alla KI:s blivande docenter.

I och med sin utnämning blir Per som i grunden är kiropraktor en av de första docenterna i världen inom ämnesområdet medicinsk pedagogik.

Docent är en akademisk lärartitel med anor från 1800-talet och ger av hävd venia docendi, det vill säga ”rätten att undervisa”. Vid svenska universitet och högskolor översätts docenttiteln på engelska till Associate Professor.

Den som antas som docent vid ett universitet ska vara till nytta för utbildning och forskning vid lärosätet. Med en docentur följer både rättigheter och skyldigheter. En docent har bland annat rätt att bedriva egen forskningsverksamhet, och förväntas medverka i undervisning och andra uppdrag såsom handledarskap, betygsnämnder, sakkunniguppdrag och uppdrag som fakultetsopponent.