15 december 2017

Hej alla LKR-medlemmar,

Här kommer samlad information från kansli.

LKR välkomnar nya medlemmar

Sedan årsmötet har LKR haft glädjen att välkomna fyra nya AT-medlemmar:

Sanna Svensson, Halmstad

Tobias Gunnarsson, Halmstad

Sara Endler, Norrköping

Caroline Mulliner, Göteborg

Varmt välkomna till LKR!

Krav på handledares fristående ställning för praktiskt tjänstgörande kiropraktor

Vi vill uppmärksamma er på ett fall som rör handledarskap, som avgjordes i Förvaltningsrätten tidigare i år.

Förvaltningsrätten fattade beslut om att avslå legitimationsansökan från praktiskt tjänstgörande kiropraktor på basen att kiropraktorhandledaren inte ansågs ha en fristående ställning i förhållande till den sökande. I det aktuella fallet var handledarens chef pappa till den som gjorde sin praktiska tjänstgöring. Ni kan läsa mer om fallet här:

https://www.vk.se/2001603/far-inte-bli-kiropraktor

Styrelsen har rådfrågat SRATs förbundsjurist hur förfara då styrelsen bedömer att det kan finnas frågetecken kring kravet på fristående ställning. Styrelsen önskar säkerställa så långt det går en möjligast säker legitimationsprocess. Vid sådana fall kommer styrelsen att rekommendera att den sökande väljer en annan handledare och i fall den praktiskt tjänstgörande kiropraktor önskar hålla fast vid den handledare som har uppgetts i ansökan om medlemskap, kommer LKR inte att ha möjlighet att stöda den praktiskt tjänstgörande kiropraktor om det uppstår problem  med Socialstyrelsen på punkten om fristående ställning vid handledarskap.

Styrelsen rekommenderar alla som avser att fungera som handledare att ta detta i beaktande och vid behov stöda den praktiskt tjänstgörande kiropraktor till att försöka hitta en annan LKR-medlem som handledare.

GDPR – Dataskyddsförordningen

Allmänt är de största förändringarna att verksamheternas ledning samt alla som hanterar personuppgifter ska vara väl informerade om det skydd som krävs och om korrekt hantering. Verksamheterna ska ha tydliga, skriftliga rutiner hur personuppgifter hanteras och av vem samt vem/vad som är ansvarig för hanteringen och kontaktperson för myndigheter.

En fråga som ofta lyfts är sanktionsbeloppen. Det är en del av förändringarna. Viktigast är dock att göra rätt och kunna påvisa det.

I det senaste mejlet från kansli lyfte vi betydelsen att påbörja arbetet att säkerställa att rutiner är på plats inför att den nya Dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018. Vi rekommenderade att ni går igenom era rutiner hur personuppgifter hanteras på klinikerna och skriva ner rutinerna. Till stöd hur tänka vid insamling, förvar och radering fick ni även en checklista. Listan innehöll även kort bakgrundsinformation om den nya Dataskyddförordningen. Utgå från de krav som nu ställs för hantering av patientuppgifter.

Vi rekommenderade även att ni går igenom vilka leverantörsavtal ni har samt att ni med era leverantörer går igenom hur personuppgifter behandlas av dem.

På basen av det förra mejlet har vi fått in några frågor. En gällde den rättsliga grunden för att hantera personuppgifter. Generellt så kommer de speciella lagar och regler beträffande hantering av personuppgifter som gäller nu även framöver att gälla och vara den grund på vilka personuppgifter hanteras, som till exempel Bokföringslagen, regler om beskattning, det särskilda skydd som ges i nuvarande PuL för bl a uppgifter om en individs hälsotillstånd (”känsliga personuppgifter”), samt Patientdatalagen.

Vissa anpassningar av dessa kommer ev att krävas och mera information kommer.

Datainspektionen skriver bland annat på sin hemsida följande om personuppgiftsbehandling i hälso- och sjukvård:

”Den kommande dataskyddsförordningen innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvård. Det kommer att behöva utredas vidare inom ramen för svenskt lagstiftningsförfarande i vilken mån reglerna i patientdatalagen behöver anpassas till förordningens regler. En särskild utredning har fått i uppdrag att se över vilka anpassningar av regler som behövs inom Socialdepartementets verksamhetsområde.
Läs mer om dataskyddsförordningen

Vi fortsätter att informera här. Bästa informationen hittar du på Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/

Önskar er en fin helg,

//Carina