Legitimerade Kiropraktorers Riksförbund ompositionerar sig och erbjuder medlemskap till samtliga legitimerade kiropraktorer i Sverige. En färdriktning som ger möjlighet att bredda verksamhetsområdet och skapa bästa möjliga villkor för framtiden.

LKR är dock fortsatt kritisk till att den för svensk legitimation normgivande utbildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan saknar extern kvalitetsgranskning. Man ingår inte i varken Universitetskanslersämbetet:s (UKÄ) nationella system för högre utbildning eller professionens egna ackrediteringssystem.

LKR förespråkar extern kvalitetssäkring
LKR:s hållning har genom åren varit att man ska vara utbildad vid en skola med extern kvalitetssäkring vid det internationella ackrediteringsorganet Councils of Chiropractic Education International (CCEI) vars europeiska del förkortas ECCE1 för att ingå medlemskap i LKR.
Att det nationella yrkesförbundet endast har ECCE-ackrediterade medlemmar är också ett krav för att ingå i det europeiska samarbetsorganet European Chiropractic Union (ECU).
1989 legitimerades CCE-ackrediterade kiropraktorer i Sverige efter en proposition2 av Kjell Olof Feldt och Sven Hulterström. Nio år senare, 1998, legitimerades även svenskutbildade kiropraktorer vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Majoriteten av kiropraktorer utbildas i Sverige
Svenska myndigheter har sedan lång tid inte tagit hänsyn till internationella ackrediteringsnormer vid svensk legitimation. Samtidigt utgör antalet utbildade vid icke CCE-ackrediterat utbildningsinstitut cirka tre fjärdedelar av alla kiropraktorer i Sverige. Det gör att det inte längre finns någon anledning för LKR att utesluta svenskutbildade som medlemmar, utöver ECU:s krav på att samtliga medlemmar ska komma från en CCE-ackrediterad utbildning. För det kommer dispens behöva sökas. LKR behöver anpassa sig till svenska förhållanden vilket har varit svårt delvis på grund av att CCEI har en mycket stark position inom professionen och hålls väldigt högt internationellt.

Nationellt påverkansarbete prioriteras
LKR:s medlemmar har nu, med övervägande majoritet, pekat ut en färdriktning där professionen behöver prioritera allt nationellt påverkansarbete till medlemsservice för att bredda vårt verksamhetsområde och skapa bästa möjliga villkor för framtiden. Givetvis är LKR:s förhoppning ett ökat medlemstal vilket i så fall kan ge mer resurser till ovanstående mål.
Men det handlar också om ett budskap mycket mer känslomässigt än så. Det handlar om att vi från och med nu förväntas se på varandra som jämställda kollegor oavsett utbildning. Det förväntas att man inom LKR kommer behandla varandra jämlikt och med kollegial respekt.

Fristående professionsförbund viktigt
Många av oss har tyvärr fostrats in i en konflikt som på 80-talet hade helt andra premisser än idag. Vi behöver läka de sår som uppstått förbunden och skolan emellan. Sår som tyvärr påverkat den kliniska vardagen även för enskilda kiropraktorer. Kanske behöver det på sikt växa fram en ny organisation som inte är färgad av den hårdföra linje LKR har haft genom åren, och som inte är lika knuten till skandinaviska kiropraktorhögskolan som vi kan se att Kiropraktiska föreningen i Sverige är. Det är viktigt att ett professionsförbund är fristående.

Extern kvalitetsgranskning en förutsättning
I och med denna positionsförklaring vill LKR också förtydliga att man ser positivt på Skandinaviska Kiropraktorhögskolans strävan efter ”en statlig högskola och kiropraktorer värdig svensk hälso- och sjukvård” samtidigt som LKR är fortsatt kritisk till att skolan idag saknar någon form av extern kvalitetsgranskning3. LKR skulle väldigt gärna bidra med både resurser och nyrekrytering av studenter då fler kiropraktorer behövs. En extern kvalitetsgranskning är en förutsättning för detta, vilket är en fråga som LKR kommer driva på flera nivåer och intressegrupper om vi inte får ett tydligt och klart besked i frågan.

 

  1. http://www.cce-europe.org/accredited-institutions.html
  2. 1988/89:96
  3. Korrespondens LKR med UKÄ