Vägledning för doktorandstudier

Forskarutbildningen består till stor del av egna studier, forskning och författandet av doktorsavhandlingen, som ska motsvara minst 120 högskolepoäng. I många forskarutbildningar ingår en kursdel av varierande längd, dock aldrig mer än 120 högskolepoäng. För att få sin doktorsexamen måste studenten vara godkänd i de kurser som ingår i utbildningen och ha författat en doktorsavhandling, som försvarats muntligt och godkänts vid en offentlig disputation.

Den som önskar inleda en forskarutbildning behöver vara medveten om att det är stor skillnad mellan forskarutbildning och grundutbildning. Nära hälften av doktoranderna uppger att forskarstudierna tar mer tid än vad de förväntade sig. Visserligen har doktoranden en handledare som stöd, men grundutbildningens lärare, föreläsningar, lektioner och den kontinuerliga kunskapsredovisningen via prov är i stort sett borta. En stor del av forskarutbildningen består av skrivande – författandet av avhandlingen. Därför är det heller inte självklart att en framgångsrik grundutbildningsstudent kommer att vara lika framgångsrik som doktorand.

Arbetet som doktorand är till stor del mycket fritt och gränsen mellan fritid och arbete suddas lätt ut. Det är svårt att inte bli engagerad i sina projekt och ofta kan det vara svårt att stänga av när arbetsdagen är slut. Omställningen från en tydligt strukturerad klinisk vardag där arbetsdagen har en tydlig början och slut med dagliga definierbara nyckeltal blir väldigt annorlunda mot vardagen som doktorand där vägen till målen och förväntningarna kan vara otydliga. De flesta kiropraktorer är vana att arbeta självständigt och hålla många bollar i luften samtidigt, eget företagande, det kliniska arbetet, rollen som chef, den personliga vidareutbildningen samt ansvar för att utveckla och driva verksamheten framåt. Dessa egenskaper är viktiga under doktorandstudierna eftersom resultatet bygger på självständighet och disciplin.

För varje ämne där forskarutbildning anordnas ska det finnas en allmän studieplan som beskriver innehållet i utbildningen. Om du är intresserad av forskarstudier i ett visst ämne ska du kontakta den institution där utbildningen ges och be att få den allmänna studieplanen och antagningskraven för ämnet.

Innehållet i forskarutbildningen ser olika ut för de enskilda doktoranderna – även när de studerar inom samma ämne. För varje doktorand upprättas det i samråd med handledaren även en individuell studieplan. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hens handledare. Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hens handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.

Inom LKR bedriver fyra medlemmar forskning vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Länkar till respektive lärosätes hemsidor hittar du nedan. Där finns beskrivet de förutsättningar som gäller för allmän (generella regler för samtliga lärosäten) samt för särskild behörighet (specifika krav som lärosätet formulerat) till forskarutbildningen.

KI: http://ki.se/doktorand/om-utbildning-pa-forskarniva

Umeå: http://www.umu.se/forskning/utbildning-forskarniva/