Anders Bakken börjar sina doktorandstudier vid Institutet för Miljömedicin vid KI i januari 2018.

IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns.

Enheten för interventions- och implementeringsforskning (www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder i samhället.

Forskarutbildningsprojektet

Den rådande teorin kring långvarig muskuloskeletal smärta är den bio-psyko-sociala teorin, att flera faktorer samverkar kring individens utveckling av och anpassning till smärtan.

Manuell behandling (SMT) är en av de insatser som visat sig effektiva vid rygg- och nacksmärta, vilka är de enskilt största kategorierna bland smärttillstånd från rörelseapparaten. Nyare forskning pekar på att SMT har en lokal och regional neurologisk effekt på smärta, och vår hypotes är att effekterna kan förklaras av responser i det autonoma nervsystemet.

Studierna kan öka förståelsen för behandlingen och dess reaktioner, i förlängningen leda till informerade beslut om behandlingsdos och frekvens samt leda till kunskap som kan förklara varför vissa individer utvecklar långvarig smärta som är behandlingsresistent.

Om resultaten visar att manuell behandling har en effekt genom reglering/normalisering av balansen inom det autonoma nervsystemet, bidrar detta till helt nya förklaringsmodeller.